banner

Ślubowanie Uczniów Klasy I Szkoły Podstawowej odbywa się w miesiącu październiku.

Celem uroczystości jest publiczne zaprezentowanie się najmłodszych uczniów oraz oficjalne włączenie ich do społeczności szkolnej.

Ramowy plan uroczystości

Część oficjalna

 1. Wprowadzenie Sztandaru Szkoły, odśpiewanie hymnu państwowego.
 2. Powitanie uczniów i zaproszonych Gości przez wychowawcę klasy.
 3. Przemówienie Dyrektor/a Szkoły.
 4. Powitanie uczniów klasy I przez ucznia starszej klasy.
 5. Akt Ślubowania:
  1. zapowiedź obrzędu i jego przebiegu przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;
  2. pochylenie Sztandaru Szkoły;
  3. wyciągnięcie prawej ręki w kierunku Sztandaru przez uczniów klasy I;
  4. odczytanie przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego tekstu Ślubowania:

   Jestem małym Polakiem, uczę się w szkole polskiej. Przyrzekam uczyć się pilnie. Przyrzekam szanować wszystkich, którzy pracują w Szkole po to, aby nam było w niej dobrze. Będę starał się być dobrym kolegą. Będę przyjacielem zwierząt i roślin. Chcę swoją nauką i zachowaniem sprawić radość rodzicom, nauczycielom oraz swojej Ojczyźnie - Polsce.

   (chóralna odpowiedź uczniów klasy I - Ślubujemy!)

  5. "podpisywanie" Karty Ślubowania (forma dowolna, należy wziąć pod uwagę brak umiejętności pisania u uczniów).
 6. Pasowanie na Ucznia przez Dyrektor/a Szkoły (forma dowolna).
 7. Odczytanie zobowiązania przez wybranego ucznia klasy I:

  My, uczniowie klasy pierwszej, zobowiązujemy się być pilnymi w nauce, wzorowymi w zachowaniu, godnie reprezentować dobre imię naszej Szkoły.

  (chóralna odpowiedź uczniów klasy I - Przyrzekamy!)

 8. Odśpiewanie Hymnu Szkoły, wyprowadzenie Sztandaru Szkoły.
 9. Złożenie przez uczniów klasy I kwiatów w kąciku Patrona Szkoły.
 10. Złożenie uczniom klasy I życzeń przez Dyrektor/a Szkoły, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciela Rady Rodziców, Gości.

Część artystyczna (forma dowolna)

 1. Poczęstunek dla uczniów.