banner

Dzieci i uczniowie w naszej Szkole objęci są opieką specjalistyczną, na którą składa się działalność pedagoga, psychologa, specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie zajęć wspierających, a także doradcy zawodowego i pielęgniarki.

Pedagog szkolny, psycholog i inni przeszkoleni specjaliści w ramach zajęć profilaktycznych realizują następujące programy rekomendowane w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży:

Pedagog

Zadaniem pedagoga szkolnego jest poznanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Pedagog zajmuje się również działaniami profilaktyczno - wychowawczymi, stara się w miarę możliwości organizować opiekę i pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Utrzymuje stałą współpracę z nauczycielami, wychowawcami klas, Dyrekcją, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie.

Pedagog zapewnia zrozumienie, dyskrecję, pomoc osobom, które przeżywają trudności i problemy. Pedagog jest w Szkole po to, aby udzielać wsparcia i pomocy wszystkim którzy tego potrzebują - uczniom, rodzicom, nauczycielom.

Zapraszam wszystkich, którzy maja kłopoty i nie mogą sobie z nimi samodzielnie poradzić,

a także tych, którzy po prostu chcą zapytać o to, co ich interesuje

albo najzwyczajniej porozmawiać o tym, co się dzieje w Szkole.

Pedagog szkolny

Katarzyna Krupa

Psycholog

Psychologiem szkolnym jest P. Anna Berkowska.

Do głównych zadań psychologa w Szkole należą:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w celu określenia przyczyn niepowodzeń, trudności oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb tj. porad psychologicznych, konsultacji, udzielania wsparcia;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to zespół działań i aktywności, przeznaczony dla dzieci do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej. Zajęcia wczesnego wspomagania mają na celu niwelację różnic w rozwoju różnych umiejętności pomiędzy dzieckiem z zaburzeniami, a dziećmi uznanymi za rozwijające się prawidłowo.

WWR jest realizowane na podstawie opinii z poradni psychologiczno - pedagogicznej. Uczestniczą w nim dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju: niedosłuchem, problemami ze wzrokiem, z nawiązywaniem relacji społecznych, spektrum autyzmu czy z opóźnionym rozwojem mowy.

Jako formę niwelacji niepełnosprawności i zaburzeń terapia WWR oferuje zajęcia, które dobiera są indywidualnie do potrzeb dziecka. Są to między innymi zajęcia logopedyczne, zajęcia z pedagogiem i specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia logopedyczne

Celem terapii logopedycznej jest:

 • usprawnienie motoryki narządów mowy;
 • korygowanie wad wymowy;
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej;
 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego;
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

Wszystkie dzieci oddziałów przedszkolnych i Szkoły są objęte opieką logopedyczną.

Na początku roku szkolnego logopeda wykonuje badania przesiewowe i kwalifikuje dzieci do terapii logopedycznej na kolejny rok szkolny.

Ponadto w oddziałach przedszkolnych raz w tygodniu prowadzone są zajęcia logorytmiczne oraz poranki logopedyczne w ramach innowacji "Gimnastyka ciała i języka".

Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej to zespół działań - ćwiczeń, zabaw i aktywności, które mają za zadanie wyzwalanie konkretnych reakcji sensorycznych, dzięki czemu następuje poprawa organizacji wrażeń zmysłowych. Terapia SI jest prowadzona przez terapeutę integracji sensorycznej w specjalnie do tego celu przygotowanej pracowni i z użyciem pomocy do Integracji Sensorycznej. Celem terapii SI jest kontrolowana stymulacja wszystkich systemów zmysłowych, która wpływa na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej.

W naszej Szkole zajęciami terapii integracji sensorycznej objęte są dzieci ze wskazaniami w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej. Terapeutą SI jest P. Magdalena Krupińska.

Zajęcia rewalidacyjne

Termin "rewalidacja" pochodzi od łacińskich słów: re - znów, validus - mocny. Oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną. Jest to usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.

Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków - jego celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W naszym zespole pracują neurologopedzi, logopedzi, oligofrenopedagodzy, a także specjalista wczesnego wspomagania rozwoju. Pracujemy z dziećmi z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, niedosłuchem, niedowidzeniem, autyzmem i Zespołem Aspergera.

Rodzaj zajęć rewalidacyjnych i ich forma odpowiadają indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym ucznia niepełnosprawnego oraz są dostosowane do jego możliwości psychofizycznych.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej (zwanej również terapią wychowawczą), ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój. Grupa, w której odbywają się zajęcia, jest niewielka, gdyż mała liczebność podnosi efektywność zajęć.

W przedszkolu i klasach I-III najważniejszym celem zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy.

W klasach starszych celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne są prowadzone przez nauczycieli mających specjalne przygotowanie w obrębie terapii pedagogicznej.

Efekty zajęć korekcyjno - kompensacyjnych:

 • poprawa umiejętności szkolnych;
 • motywowanie do dalszej nauki i pokonywania trudności;
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości;
 • pokonanie problemów szkolnych dziecka;
 • lepsza znajomość zasad czytania, pisania, ortografii;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym;
 • redukcja zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Celem zajęć dydaktyczno - wyrównawczych jest wspieranie uczniów mających trudności w nauce - w spełnianiu wymagań edukacyjnych, które wynikają z realizowanej podstawy programowej. Są to w założeniu zajęcia dla uczniów, którzy są w normie intelektualnej, ale z różnych, nieznanych przyczyn nie radzą sobie w zadowalający sposób z opanowaniem wymaganych wiadomości i umiejętności.

Podczas zajęć dydaktyczno - wyrównawczych uczniowie uzyskują pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego, w usprawnianiu oraz nabywaniu umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w Szkole. Prowadzący zajęcia zapewnia warunki do odnoszenia sukcesów każdemu z uczniów oraz stworza przyjazną, bezpieczną atmosferę.

Realizowanie zajęć wyrównawczych prowadzi do stymulacji rozwoju dziecka, korygowania zaburzonych funkcji, zapobiegania powstawaniu problemów emocjonalnych wynikających z nieradzenia sobie na co dzień na zajęciach, kształtowania samodzielności, rozbudzania zainteresowań i motywacji do nauki.

Cele operacyjne wynikają z indywidualnych potrzeb każdego dziecka i wskazują na konkretne obszary, nad którymi podejmowana jest praca. Również jej metody i formy są dobierane pod kątem potrzeb dzieci.

Doradca zawodowy

Ten, który radzi i ten, który towarzyszy...

Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy ma pobudzać do działania, inspirować, motywować, wyjaśniać na czym polega wartość pracy i jak ważne jest dla komfortu psychicznego i prawidłowego funkcjonowania emocjonalno - społecznego, aby zawód był jednocześnie pasją.

W świetle aktualnie istniejących przepisów, do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno - wychowawczej Szkoły są zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, organizowane dla uczniów klasy VII i VIII, w wymiarze 10 godzin rocznie w każdej klasie.

Szkolny doradca zawodowy ma wspierać, inspirować, motywować młodego człowieka do poszukiwań miejsca na rynku edukacyjnym lub/i zawodowym.

Pielęgniarka

Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w Szkole na podstawie:

 • art. 31d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2013 poz. 1248 z późn. zm.).
 • art. 7 Ustawy z dnia 12 kwietna 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 poz. 1078)

Zakres świadczeń opieki zdrowotnej, wykonywanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania, w tym u uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, określają przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej polegają na:

 • wykonywaniu i interpretowaniu testów przesiewowych;
 • kierowaniu postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowaniu opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
 • czynnym poradnictwie dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
 • sprawowaniu opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacji świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w Szkole;
 • udzielaniu pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 • doradztwie dla Dyrektora Szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w Szkole;
 • edukacji w zakresie zdrowia jamy ustnej, wykonaniu nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluoru w klasach I-VI;
 • udziale w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Pod opieką pielęgniarki szkolnej znajdują się uczniowie od klasy zerowej do klasy ósmej Szkoły Podstawowej.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów, nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi wymagana jest pisemna zgoda rodziców albo pełnoletnich uczniów.

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania integruje opiekę zdrowotną nad uczniami w celu wsparcia rodziców oraz pełnoletnich uczniów w realizacji prawa do świadczeń zdrowotnych.

Opieka zdrowotna nad uczniami w Szkole, w tym uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, sprawowana jest we współpracy z rodzicami, Dyrektorem Szkoły, nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym.

Współpraca pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania z rodzicami polega na: przekazywaniu informacji o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia, terminach z zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki nad uczniami, możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi opiekę zdrowotną, informowaniu i wspieraniu rodziców w zakresie korzystania z profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych.

Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 nie rekomenduje stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych, dlatego decyzja o wznowieniu realizacji nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluoru podjęta zostanie w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Świadczenia pielęgniarki nauczania i wychowania na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 realizowane są zgodnie z zaleceniami Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego i mają na względzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej w Szkole.