banner

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

Działalność Samorządu Uczniowskiego opiera się na regulaminie, uchwalonym przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymogami;
 • prawo do organizacji życia szkolnego;
 • prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
 • prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
 • prawo wyrażania na piśmie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela.

Pracując w SU uczniowie zdobywają doświadczenia we wspólnym działaniu w grupie rówieśniczej, rozwijają samodzielność, obowiązkowość, umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność oraz inicjatywę społeczną, wdrażają się do współzawodnictwa. Samorząd Uczniowski organizuje dyskoteki i zabawy szkolne, akcje typu "Sprzątanie świata", wycieczki piesze i rowerowe, udziela pomocy przy organizacji apeli, akademii i innych imprez szkolnych, przyczynia się do przygotowania uczniów do zawodów sportowych oraz różnego rodzaju konkursów, opiekuje się miejscem pamięci narodowej w Wałdowie Szlacheckim.

Skład Zarządu SU
2021/2022
 • Przewodnicząca - Maja Zalewska
 • Zastępca - Bartosz Laskowski
 • Opiekun - P. Wojciech Kubicki
2020/2021
 • Przewodnicząca - Martyna Ząbek
 • Zastępca - Bartosz Laskowski
 • Opiekun - P. Piotr Dulczewski
2019/2020
 • Przewodnicząca - Marika Łucka
 • Zastępca - Kacper Majorkiewicz
 • Opiekun - P. Monika Dobrzeniecka
2018/2019
 • Przewodnicząca - Zuzanna Rejowska
 • Zastępca - Kacper Majorkiewicz
 • Opiekun - P. Marlena Szwaba-Wiśniewska
2017/2018
 • Szkoła Podstawowa
 • Przewodniczący - Maciej Kwiatkowski
 • Zastępca - Martyna Paprotna
 • Opiekun - P. Izabela Tkaczyńska
 • Gimnazjum
 • Przewodniczący - Nikodem Kwiatkowski
 • Zastępcy - Jakub Pawlusek
 • Opiekun - P. Piotr Dulczewski
2016/2017
 • Szkoła Podstawowa
 • Przewodnicząca - Marika Zalewska
 • Zastępca - Dominik Wroniecki
 • Opiekun - P. Marlena Szwaba-Wiśniewska
 • Gimnazjum
 • Przewodnicząca - Wiktoria Hapka
 • Zastępcy - Zuzanna Kowalska
 • Opiekun - P. Agnieszka Figurska
2015/2016
 • Szkoła Podstawowa
 • Przewodnicząca - Marika Zalewska
 • Zastępca - Martyna Kobylacka
 • Opiekun - P. Marlena Szwaba-Wiśniewska
 • Gimnazjum
 • Przewodniczący - Radosław Kwiatkowski
 • Zastępcy - Julia Opala
 • Opiekun - P. Wojciech Kubicki
2014/2015
 • Szkoła Podstawowa
 • Przewodniczący - Marcel Tkaczyński
 • Zastępca - Milena Pinuszewska
 • Opiekun - P. Marlena Szwaba-Wiśniewska
 • Gimnazjum
 • Przewodnicząca - Alina Jurek
 • Zastępcy - Nikodem Pustuła, Wiktoria Hapka (do 15.10.2014 - Radosław Kwiatkowski)
 • Opiekun - P. Agnieszka Figurska
2013/2014
 • Szkoła Podstawowa
 • Przewodniczący - Dominik Załęski
 • Zastępcy - Wiktoria Hapka, Marcel Tkaczyński
 • Opiekun - P. Marlena Szwaba-Wiśniewska
 • Gimnazjum
 • Przewodnicząca - Aneta Biernacka
 • Zastępca - Ewelina Majorkiewicz
 • Opiekun - P. Justyna Stopikowska (później Sakra)
2012/2013
 • Szkoła Podstawowa
 • Przewodniczący - Dominik Załęski
 • Zastępca - Paweł Szewa
 • Opiekun - P. Marlena Szwaba-Wiśniewska
 • Gimnazjum
 • Przewodnicząca - Aneta Biernacka
 • Zastępca - Nikodem Pustuła
 • Opiekun - P. Piotr Dulczewski
2011/2012
 • Przewodnicząca - Martyna Parteka
 • Zastępca - Karolina Laskowska
 • Opiekun - P. Justyna Stopikowska (później Sakra)
2010/2011
 • Przewodniczący - Piotr Jurek
 • Zastępca - Martyna Parteka
 • Opiekun - P. Justyna Stopikowska (później Sakra)
2009/2010
 • Przewodnicząca - Karolina Lewandowska
 • Zastępca - Klaudia Ciesielska
 • Sekretarz - Piotr Jurek
 • Opiekun - P. Justyna Stopikowska (później Sakra)
2008/2009
 • Przewodniczący - Przemysław Grajkowski
 • Zastępca - Maciej Witulski
 • Opiekun - P. Justyna Stopikowska (później Sakra)
2007/2008
 • Przewodniczący - Maciej Witulski
 • Zastępca - Justyna Jarosińska
 • Opiekun - P. Justyna Stopikowska (później Sakra)
2006/2007
 • Przewodniczący - Adrian Wiśniewski
 • Zastępca - Justyna Jarosińska