banner

Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

(Prawo oświatowe)

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim jest szkołą wiejską, usytuowaną w centrum malowniczej, podmiejskiej miejscowości. Uczęszczają do niej dzieci z Wałdowa Szlacheckiego i Białego Boru, ale również z Rudy, Grudziądza i sąsiednich gmin: Stolno, Płużnica.

W ramach organizacji Placówki funkcjonują klasy I-VIII Szkoły Podstawowej i cztery Oddziały Przedszkolne oraz świetlica szkolna, działająca wg potrzeb rodziców najmłodszych uczniów od 7:00 do 16:00.

Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do nauczanego przedmiotu, a niektórzy mają ukończonych wiele form doskonalenia, kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe, zgodnie z potrzebami Szkoły i wizją jej rozwoju, ale także z predyspozycjami i ambicją własnego rozwoju zawodowego. Kadra pedagogiczna jest zaangażowana, stanowi kompetentne i współpracujące ze sobą grono osób odczuwających odpowiedzialność za kształt i efekty pracy Szkoły, troszczących się o jej rozwój.

Dobra i bezpieczna edukacja, rodzinna atmosfera zawsze budowały zainteresowanie edukacją w naszej Szkole, co dzięki synergii z Organem Prowadzącym zaowocowało rozbudową Szkoły o nowoczesny segment, który przeznaczyliśmy dla najmłodszej grupy dzieci. Klasy IV-VIII SP znaczącą większość zajęć odbywają w starej części Szkoły, którą cały czas modernizujemy, aby dorównywała standardem nowemu budynkowi.

Na uwagę zasługuje otoczenie Placówki, nie tylko w aspekcie wizualnym, przyrodniczym, ale i w wymiarze sportowym z wielofunkcyjnym boiskiem.

Główne drogi prowadzonego w Szkole procesu wychowania są realizowane przede wszystkim poprzez edukację, pracę z Patronem Szkoły, teatr i sport. Dążymy do przygotowania wychowanków do życia, pomagamy w poznawaniu świata, w rozpoznawaniu własnej drogi edukacyjnej czy już zawodowej.

Szkoła przyjęła za zadanie kreowanie procesu wychowania i kształcenia najmłodszego pokolenia na najwyższym poziomie z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb każdego dziecka, gdzie nauczyciel jest dla ucznia przewodnikiem, doradcą i opiekunem. Rozwój kompetencji kluczowych to nasz główny priorytet w drodze do uczniowskiego sukcesu. Jesteśmy nastawieni na odkrywanie pasji i rozwijanie talentów. Nauczyciele są kreatywni, wykorzystują zdobycze techniki i nowoczesne technologie, wprowadzają ciekawe innowacje pedagogiczne zarówno w zakresie programu, jak i metod pracy.

Realizowane są innowacje dotyczące kompetencji językowych, będące dodatkową, atrakcyjną zachętą dla uczniów do nauki języka obcego i wskazaniem już na początku edukacji szkolnej pozytywów praktycznej strony znajomości języków obcych. W Szkole znajduje się multimedialna pracownia językowa, wyposażona w tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny i nowoczesny system audio.

Zarówno uczniowie, ich rodzice, jak i nauczyciele cenią sobie nowoczesność w postaci e-dziennika oraz platformy edukacyjnej Moodle.

Usytuowanie Szkoły w pięknym, naturalnym środowisku stwarza warunki do szerokiej edukacji przyrodniczej i ekologicznej, począwszy od najmłodszych dzieci przedszkolnych. Corocznie włączamy się w akcję "Sprzątanie Świata", uczniowie mogą brać udział w zbiórkach makulatury, baterii, elektrośmieci, plastikowych nakrętek. Bierzemy udział w obchodach dni związanych z ochroną środowiska, warsztatach eko i konkursach, np. "Świetlik". Wokół Szkoły przygotowujemy miejsca przyjazne owadom i ptakom - wieszamy budki lęgowe, zakładamy mini-łąki, w eko-ogródkach zaprzyjaźniamy dzieci z uprawą roślin. Wykorzystujemy znajdujący się w otoczeniu Szkoły las i zdarza nam się prowadzić w nim lekcje. Organizujemy warsztaty chemiczne czy przyrodnicze, wyjazdy do Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. Promujemy zdrowe nawyki żywieniowe, oparte o warzywa i owoce. Podczas kiermaszy w Szkole ubrania zyskują "drugie życie", a nasi uczniowie i ich rodzice potrafią przetworzyć odpady w dzieła sztuki.

Nowoczesność, przestrzeń i wysoki standard edukacji na przestrzeni lat (m.in. dobre wyniki egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty) szczególnie doceniają rodzice naszych uczniów.

Szkoła jest przyjazna, bezpieczna i opiekuńcza, gdzie troszczy się o kondycję i higienę zarówno psychiczną, jak i fizyczną dziecka. Nie tylko dlatego, że posiada dobre warunki lokalowe i piękne usytuowanie, ale także poprzez wszechstronną opiekuńczość dydaktyczną, wychowawczą i zindywidualizowaną opiekę psychologiczno - pedagogiczną. Sukcesywnie podnosimy swoją wiedzę, aby skutecznie pracować z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i pozwalać im osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości. Wiemy, że to właśnie sukces daje uczniowi siłę i motywację do dalszej pracy, pozwala na rozwój i wpływa na poczucie własnej wartości. Każde dziecko wymagające pomocy objęte jest dostosowanymi zajęciami w zależności od jego potrzeb - wczesnego wspomagania rozwoju, korekcyjno - kompensacyjnmi, rewalidacyjnmi, logopedycznymi, terapeutycznymi.

Również dzieci z problemami dotyczącymi wad postawy objęte są specjalistyczną opieką w postaci dodatkowych zajęć gimnastyki korekcyjnej.

Wykształcenie kadry pedagogicznej pozwala na otoczenie uczniów wielospecjalistyczną opieką, a rodziców wsparciem merytorycznym.

W ofercie Szkoły znajdują się liczne zajęcia rozwijające zainteresowania, zarówno z takich dziedzin jak: matematyka, język obcy, przyroda czy przedmioty humanistyczne, jak i zajęcia o charakterze artystycznym: koło teatralne, chór szkolny, koło plastyczne i fotograficzne. Wiele z nich odbywa się w ramach różnych projektów i programów, wdrażanych przez nauczycieli, którzy często aplikują o dodatkowe środki na ich realizację.

Grono pedagogiczne jest otwarte na bieżące potrzeby uczniów i rodziców. Przykładem jest organizacja zajęć z klockami Lego i elementami robotyki dla najmłodszych, ale też intensywne działania przygotowujące do prób egzaminacyjnych dla najstarszych.

Najbardziej chyba rozpoznawalną cechą Szkoły jest szeroko rozumiana praca artystyczna, a przede wszystkim teatralna. Współpracujemy w tym zakresie z aktorami Teatru Baj Pomorski w Toruniu oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu.

Program "Nasz teatr - na scenie, w eterze i na ekranie" realizowany jest od przedszkola po najstarsze klasy Szkoły Podstawowej w zakresie edukacji polonistycznej, przedmiotów artystycznych, na lekcjach historii, w pracy wychowawczej i na zajęciach kół artystycznych. Prowadzone działania to m.in. inscenizacje teatralne fragmentów lektur szkolnych i innych książek, praca na lekcji metodą dramy, międzyklasowy konkurs filmowy/teatralny, szkoła reportażu, uroczystości szkolne i środowiskowe w formie muzycznej i teatralnej, "Mikołajkowy konkurs w czytaniu i opowiadaniu baśni" dla najmłodszych uczniów (odbywa się nieprzerwanie od 2004r.) oraz udział w szkolnych i zewnętrznych konkursach recytatorskich i teatralnych, zazwyczaj z dużym sukcesem. Praca teatralna ma przede wszystkim wymiar integrujący wszystkie podmioty Szkoły i środowisko lokalne.

Sukcesywnie poszerzamy działania związane z rozbudzaniem od najmłodszych lat zainteresowania czytelnictwem poprzez: stałe wzbogacanie księgozbioru, zajęcia biblioteczne w klasie, realizację innowacji czytelniczych począwszy od oddziałów przedszkolnych, bieżące akcje czytelnicze dla starszych uczniów, konkursy szkolne i międzyszkolne, uroczystość pasowania na czytelnika z inscenizacją teatralną przygotowaną przez aktyw biblioteczny, współpracę z bibliotekami (gminną i miejską).

W formie zajęć pozalekcyjnych działa Szkolne Koło Sportowe. Wymiar wychowawczy sportu jest bardzo cenny. Młodzi sportowcy uczą się zasad fair play, przestrzegania reguł, szacunku dla rywala, a przede wszystkim kształtują hart ciała i ducha. Analizując coroczny progres wyników sportowych naszej młodzieży w wielu dziedzinach sportu, ale przede wszystkim w lekkiej atletyce, wykorzystując infrastrukturę zewnętrzną, jak również otaczające nas uwarunkowania naturalne, kładziemy duży nacisk na rozwój sportu. Nie tylko trenujemy, ale też organizujemy spotkania ze sportowcami z regionu, którzy swoim autorytetem i doświadczeniem wspierają nasze działania.

Corocznie organizowany jest aktywny wypoczynek letni w ramach grup klasowych, a także różne wycieczki w ciągu roku szkolnego, zarówno edukacyjne, jak i rekreacyjne oraz wyjazdowe warsztaty artystyczne w Orliku, Gdańsku czy w Zamku Bierzgłowskim.

Rozpoznawalną cechą Szkoły jest z pewnością praca wychowawcza, oparta o etos Patrona Szkoły, na płaszczyźnie historii, literatury i kultury, harcerstwa i przyjaźni - to fundament patriotyzmu i pamięci historycznej w szacunku dla drugiego człowieka, kultywowania i współtworzenia tradycji, również szkolnej. Elementem tej tradycji są coroczne wyjazdy do Warszawy najstarszych uczniów.

Od 2013r. nieodłącznym elementem środowiska Szkoły jest Drużyna Harcerska "Remus" i ciesząca się dużym zainteresowaniem Gromada Zuchowa "Wesołe Elfy", które są swoistym dopełnieniem pracy z Patronem Szkoły.

Szkoła jest miejscem dialogu, gdzie realizowane są wspólne cele i założenia Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

Stwarzamy warunki do budowania pozytywnych relacji na podstawie wzajemnego zaufania, życzliwości, poczucia bezpieczeństwa i współodpowiedzialności członków społeczności szkolnej. Dokładamy starań, aby pobudzić naszych wychowanków do aktywności na polu klasy i Szkoły oraz środowiska, wyzwolić w młodzieży większe poczucie współodpowiedzialności za sprawy ogółu i współdziałania, poczucie bycia współorganizatorami życia szkolnego.

Jesteśmy otwarci na potrzeby środowiska. Na wzajemnym zrozumieniu i zaangażowaniu w szkolne projekty artystyczne, społeczne i patriotyczne oparta jest satysfakcjonująca współpraca z Radą Rodziców, Fundacją "Pierwsze Skrzypce", miejscowym Stowarzyszeniem "Q Przyszłości", sołectwami Wałdowa Szlacheckiego, Białego Boru i Rudy oraz miejscową parafią.

Szkoła w Wałdowie Szlacheckim to nie tylko miejsce kształcenia dzieci i młodzieży, ale także organizator licznych przedsięwzięć i imprez o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, a także kulturalnym. Jesteśmy wyrazistym podmiotem kulturotwórczym z własną tradycją i tożsamością, współtworzącym życie kulturalne nie tylko najbliższego środowiska lokalnego.

Dorota Pawlikowska-Gralla

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

w Wałdowie Szlacheckim