banner

Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

(Prawo oświatowe)

Nasza Szkoła nie jest dużą placówką, co zwiększa tendencje do autonomii i indywidualnego oblicza.

Szkoła Podstawowa osadzona jest w cudownym naturalnym krajobrazie: "są rzeczy i okoliczności, które otaczają młodego człowieka i są same przez siebie uczyć go zdolne, należy do roztropności nauczyciela umieć tylko skierować umysł i zmysły ucznia".

Chcemy, aby Uczeń czuł się bezpiecznie i był pełen radości życia, zdobywając wiedzę i umiejętności, rozumiejąc złożoność i jedność otaczającego Go świata.

Cele, które sobie stawiamy, można tylko osiągnąć w duchu koleżeństwa, wzajemnego szacunku i szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w Szkole, aby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu.

Wyczulać na dobro wspólne - umiłowanie domu rodzinnego i Ojczyzny. Mówił Jan Paweł II: Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj.

Proces wychowania w naszej Szkole to nie "produkowanie" ostatecznych recept na życie, "przycinanie" myśli do z góry przyjętego wzorca i wymuszanie deklaratywnych odpowiedzi, ale budzenie refleksji nad sobą, innymi i światem. Wiedza zdobyta w Szkole ma przygotować ucznia do mądrego korzystania z daru wolności. Uznanie wartości wolności wyboru nie wyklucza dążenia do uzyskania wpływu wychowawczego na Ucznia.

Trzeba bowiem odpowiedzieć na pytanie, czy pozwolić młodemu człowiekowi na odkrywanie świata bez przygotowania, bez rad, pouczeń, przestróg, a niekiedy nakazów - "na własny rachunek", aby odczuł satysfakcję wolnego wyboru, ale też smak rozczarowań i klęsk, które mogą go spotkać, czy też przygotować do życia w świecie skonfliktowanym, pełnym niespodzianek i pułapek, aby mógł sobie z nimi radzić jak najskuteczniej.

Uważamy, że najlepsze efekty osiąga się działając w środowisku naturalnym Szkoły, przy głębokim wsparciu i współpracy Rodziny, z której dzieci pochodzą i tych wszystkich, którym młodzież i jej sprawy leżą na uwadze.

Parafrazując słowa J.J.Rousseau przyznajemy, że wychodząc z rąk naszych nie będzie uczeń ani urzędnikiem, żołnierzem czy medykiem - będzie przede wszystkim wzmacniany w swoim człowieczeństwie.

Szkoła realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, uwzględniając poziom rozwoju psychofizycznego ucznia i jego sytuację rodzinną. Umożliwia uczniom zdobycie wykształcenia, rozwój umiejętności porozumiewania się w mowie i piśmie, poznawanie i rozumienie świata, ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności. Zapewnia uczniom opiekę oraz bezpieczne i korzystne dla ich zdrowia warunki edukacji. Wspiera rozwój osobowości, aktywność poznawczą i twórczą, rozwój emocjonalny ucznia i jego wrażliwość na problemy społeczne, samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem.

Nauczanie w Szkole pokazuje uczniom złożoność świata i miejsce człowieka w środowisku przyrodniczym, społecznym i kulturowym, rozwija i ukierunkowuje ich ciekawość poznawczą, wyposaża ich w narzędzia umożliwiające aktywność badawczą i ekspresję.

Powyższe zadania realizowane są poprzez kształcenie ogólne. Dokumentem określającym cele i zadania Szkoły Podstawowej, sposób wykonywania tych zadań oraz organizację pracy jest Statut.

W planach szkolnych nie wydzielamy poszczególnych dziedzin edukacyjnych, lecz przedmioty integrujące wiele dyscyplin. Ich nauczanie odbywa się w oparciu o Szkolny zestaw programów nauczania. Uzupełniają je Program wychowawczo - profilaktyczny oraz Program edukacji regionalnej, realizowane przez wszystkich nauczycieli.

Uczeń ma w Szkole warunki do nabywania wiedzy, sprawności i nawyków, czyli rozwijania kompetencji w zakresie uczenia się, myślenia, poszukiwania, działania, doskonalenia się, komunikowania się i współpracy. Za swą pracę jest oceniany zgodnie z zasadami określonymi w Wewnątrzszkolnym systemie oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów.

Dorota Pawlikowska-Gralla

Dyrektor Szkoły Podstawowej