banner

Przyrzeczenie Uczniów "Orszy" odbywa się w maju, przy okazji Święta Szkoły.

Przyrzeczenie składają uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej.

Ramowy plan uroczystości

Część oficjalna

 1. Wprowadzenie Sztandaru Szkoły, odśpiewanie hymnu państwowego.
 2. Powitanie uczniów i zaproszonych Gości przez wychowawcę klasy.
 3. Przemówienie Dyrektor/a Szkoły.
 4. Akt Przyrzeczenia:
  1. zapowiedź obrzędu i jego przebiegu przez wychowawcę;
  2. pochylenie Sztandaru Szkoły;
  3. wyciągnięcie prawej ręki w kierunku Sztandaru przez uczniów klasy VIII;
  4. odczytanie przez wychowawcę tekstu Przyrzeczenia:

   Mam szczerą wolę całym życiem, ze wszystkich sił mego ducha, z całego serca, wykorzystując daną mi wiedzę, umiejętności i możliwości dążyć do osiągnięcia najwyższych ideałów, takich jak miłość, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, piękno, przyjaźń i braterstwo, wiara, nadzieja.

   Pragnę służyć Polsce, ojczyźnie moich przodków, o której honor, niepodległy byt, tradycje i kulturę walczyli czynem i słowem, którą otrzymałem w spadku jako bezcenną wartość mego pokolenia, którą z całym jej bogactwem duchowym i materialnym mam przekazać moim następcom.

   Chcę godnie reprezentować dobre imię swojej Szkoły. Chcę działać zgodnie z Kodeksem Uczniów "Orszy". Pragnę, by był On zawsze wskazówką mego postępowania, by decydował o zgodności moich myśli, słów i uczynków.

   (chóralna odpowiedź uczniów klasy VIII - Przyrzekamy!)

  5. wygłoszenie z pamięci Kodeksu Uczniów "Orszy" przez uczniów klasy VIII:

   Uczeń "Orszy":

   • spełnia swoje obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły;
   • szanuje godność i wolność drugiego człowieka;
   • zna i szanuje tradycje, kultywuje wartości;
   • nigdy nie kłamie, zasługuje na zaufanie, dotrzymuje słowa;
   • jest punktualny;
   • jest pożyteczny, jego praca służy zawsze jemu samemu lub społeczności, w której żyje;
   • każdemu służy pomocą, opieką, wsparciem, pocieszeniem;
   • postępuje po rycersku - jest dzielny, walczy z przejawami brutalności, nietolerancją;
   • jest uprzejmy i kulturalny, potrafi się odpowiednio zachować w każdej sytuacji;
   • dba o swój wygląd;
   • kocha przyrodę, nie niszczy jej, przeciwdziała jej dewastacji;
   • jest posłuszny rodzicom, wierny rodzinnej tradycji;
   • jest zawsze pogodny, panuje nad swoimi emocjami;
   • jest czysty w myśli, mowie i uczynkach;
   • stara się być coraz lepszy.
 5. Odśpiewanie Hymnu Szkoły, wyprowadzenie Sztandaru Szkoły.
 6. Podpisywanie przez uczniów klasy VIII Aktu Przyrzeczenia w Księdze Pamiątkowej.
 7. Złożenie przez uczniów klasy VIII kwiatów w kąciku Patrona Szkoły.
 8. Złożenie uczniom klasy VIII życzeń przez Dyrektor/a Szkoły, wychowawcę, przedstawiciela Rady Rodziców, Gości.

Część artystyczna (forma dowolna)