banner

Program kabaretowy "To lubię" powstał w 2012r. niejako w wyniku realizacji Programu działań teatralnych "Lubimy teatr". Uczniowie, wykazujący się aktorsko, pokazali szerokie możliwości artystyczne, które pozwoliły z powodzeniem realizować cele i zadania programu. Wyzwoliło się szereg pomysłów. Efektem jednego z nich była Historia polskiego kabaretu, która zaowocowała założeniem przez uczniów klasy II Gimnazjum szkolnego kabaretu "KaWał".

Zajęcia proponowane w programie były przewodnikiem pomysłów na ciekawe spędzanie wolnego czasu, inspirowały młodzież do skutecznej współpracy, akceptacji własnej osoby i innych ludzi w atmosferze życzliwości i sympatii, pomocnej w życiu szkolnym, a w przyszłości - w życiu osobistym.

Celem głównym programu było wdrażanie do życia z wewnętrzną potrzebą integracji społecznej w atmosferze zabawy i dobrego humoru. Cele szczegółowe to:

  • zdobywanie kompetencji emocjonalnych w kontakcie z innymi ludźmi;
  • kształcenie umiejętności interpretacji niewerbalnych sygnałów: gestykulacji, mimiki, brzmienia głosu;
  • wdrażanie do obiektywnego i przemyślanego reagowania w kontaktach z rówieśnikami;
  • wyzwalanie umiejętności emocjonalnego nastawienia się na odbiór emocji innych ludzi; empatii i sympatii;
  • umożliwienie posługiwania się w konkretnych sytuacjach charakterystycznych cech rozwojowych okresu dojrzewania: odwracalności, klasyfikacji, ustalania hierarchii ważności;
  • praktyczne ćwiczenia słownikowe, pamięci i płynności ruchu;
  • wyzwalanie kreatywności, przedsiębiorczości i społecznego zaangażowania;
  • aktywne spędzanie czasu wolnego w kontakcie z rówieśnikami;
  • możliwość zrealizowania projektu edukacyjnego zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Program autorstwa Pana Piotra Dulczewskiego realizowany był do roku szkolnego 2017/2018, z uwzględnieniem zmian organizacyjnych, zachodzących w strukturze szkolnej oraz naboru chętnych uczniów.