banner

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu.

SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Szczegółowe cele Programu to:

  • stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
  • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
  • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
  • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  • motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
  • tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia;
  • optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
  • promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
  • wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Dodatkowe zajęcia sportowe w naszej Szkole były "od zawsze" prowadzone przez nauczycieli WF, natomiast do Programu Szkoła przystąpiła w 2017r. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych.