banner

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych to program działający w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałania 1.9.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych". Realizowany był w Szkole w roku szkolnym 2011/2012.

W ramach programu odbywały się zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.