banner

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy" powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Autorami i koordynatorami projektu są: Paulina Marcysiak, Magdalena Wojdan i Monika Dobrołowicz - nauczycielki z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu; Mariusz Berkowski - nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach oraz instruktor zajęć muzycznych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.

Opiekunem merytorycznym i współorganizatorem jest Ludmiła Fabiszewska - nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

Cele projektu, wynikające z Podstawy Programowej, to:

 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Szczegółowe cele projektu to:

 • promowanie kultury, wysokiej wrażliwości na piękno;
 • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
 • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym;
 • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm;
 • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych;
 • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dla dziecka;
 • zapoznanie z zasadami i normami życia społecznego oraz ich przestrzeganie;
 • współpraca z rodzicami, włączenie ich do aktywnych działań.
Z kulturą mi do twarzy

W roku szkolnym 2020/2021 projekt został wdrożony w oddziałach przedszkolnych.

Realizacja zadań odbywała się w modułach, w ramach których zrealizowane zostały określone zagadnienia.

 • Moduł I - W krainie muz
  • Podróż do królestwa dźwięków
  • Śladami przeszłości
  • Mali i duzi architekci
 • Moduł II - Piękno regionu
  • Warsztaty ludowe
  • Dzień wspomnień i zadumy
  • Moje miasto - moja duma
 • Moduł III - Kocham, lubię, szanuję
  • Tydzień uprzejmości
  • Siła bajek

Projekt - już jako międzynarodowy - realizowano w roku szkolnym 2021/2022.

Realizacja zadań odbywała się w modułach, w ramach których zrealizowane zostały określone zagadnienia.

 • Moduł I - W krainie muz
 • Moduł II - Tu jest moje miejsce
 • Moduł III - Kocham, lubię, szanuję
 • Moduł IV - Kultury świata