banner

Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz to projekt, który został złożony przez Gminę Grudziądz w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 nr konkursu RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 174 545,24 zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 115 817,97, wkład własny Gminy Grudziądz w realizację projektu wynosił 58 727,27 zł.

Celem projektu było wsparcie szkół, nauczycieli i uczniów w zakresie:

 • kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności) i umiejętności (pracy zespołowej);
 • tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
 • zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwijania kompetencji informatycznych;
 • wdrażania programów wspomagających szkołę w procesie indywidualizacji pracy;
 • z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w pracy z uczniem młodszym.

Nasza Szkoła przystąpiła do projektu w roku szkolnym 2018/2019. Miał trwać dwa lata, jednak ze względu na pandemię jego realizacja przesunęła się do roku szkolnego 2021/2022.

W ramach projektu odbywały się zajęcia w małych grupach klasowych lub międzyklasowych:

 • zajęcia rozwijające zainteresowania (komunikacyjne) - język angielski - dla uczniów klas IV, V, VI, VII (grupy 3-osobowe);
 • zajęcia wyrównawcze - język angielski - dla uczniów klas V, VI, VII (grupy 3-osobowe);
 • zajęcia rozwijające zainteresowania (komunikacyjne) - język niemiecki - dla uczniów klas VII-VIII (grupa 4-osobowa);
 • zajęcia wyrównawcze - język niemiecki - dla uczniów klas VII, VIII (grupy 3-osobowe);
 • zajęcia rozwijające zainteresowania - matematyka - dla uczniów klas V, VI, VII (grupy 4-6-osobowe);
 • zajęcia wyrównawcze - matematyka - dla uczniów klas IV, V, VI, VII (grupy 5-8-osobowe);
 • zajęcia rozwijające zainteresowania - "Poznaję przyrodę przez jej badanie" - dla uczniów klas VI-VIII (grupa 6-osobowa);
 • zajęcia logopedyczne dla uczniów klas IV-VI (2 grupy 3-osobowe);
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów klas I-III (2 grupy 3-osobowe);
 • zajęcia socjoterapeutyczne (grupa 5-osobowa);
 • zajęcia warsztatowe psychoedukacyjne (grupa 6-osobowa).