banner

Mały Mistrz - program realizowany w klasach I-III SP w latach 2015-2018 - finansowany był przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, koordynowany przez Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy.

Głównym założeniem projektu było przeciwdziałanie rosnącemu współczynnikowi dzieci otyłych i borykających się z wadami postawy, wynikającymi z braku ruchu.

Zadaniem programu było propagowanie aktywności fizycznej w formie zdobywania przez dzieci odznak sportowych, potwierdzających opanowanie określonych umiejętności ruchowych w poszczególnych blokach sportowych sprawności, podczas realizowanych w Szkole obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Głównymi celami było:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci,
  • poprawa sprawności fizycznej i stanu zdrowia dzieci,
  • promowanie nowych, atrakcyjnych form ruchowych,
  • zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej,
  • określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów,
  • monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III,
  • wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

W ramach programu Szkoła otrzymała sprzęt sportowy, dostosowany do wieku uczestników oraz materiały - podręcznik, legitymacje i "wlepki" poświadczające zdobycie sprawności. Jedną lekcję wychowania fizycznego prowadziły wspólnie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel wychowania fizycznego jako asystent.