banner

Eko-szkoła to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek edukacyjnych z terenu całej Polski. Powstał w 2019r. w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę dzielą się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia. Jego inicjatorką jest Pani Joanna Gadomska.

Honorowy patronat nad projektem w kolejnych edycjach sprawowali m.in.: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Prezydent Miasta Konina, Starosta Koniński, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Centrum Rozwoju Edukacji EDICON w Poznaniu, Tygodnik "Głos nauczycielski", Wydawnictwo Operon, Portal Ja-Nauczyciel'ka, Fundacja Konin Dzieciom.

Główne cele projektu to:

 • nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń;
 • uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego;
 • poszerzanie wiedzy uczniów/przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują;
 • pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska;
 • kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie;
 • poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony;
 • nawiązanie współpracy z uczniami i nauczycielami z całej Polski w celu promowaniu postaw proekologicznych;
 • przygotowanie e-booka zwiększającego wiedzę uczniów o ważne zagadnienia związane z edukacją ekologiczną;
 • poszerzenie zagadnień z podstawy programowej z przyrody, biologii, geografii i chemii;
 • realizacja treści związanych z działalnością ekologiczną, zawartych w "Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa".

Idea projektu opiera się na promowaniu postaw proekologicznych, dlatego też zadania projektowe polegają na zorganizowaniu kilku przedsięwzięć ekologicznych na terenie Szkoły, skierowanych dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Każdy nauczyciel czy też zgłoszona grupa nauczycieli z jednej szkoły zobowiązuje się przygotować wraz z uczniami/grupą projektową następujące działania:

 • doświadczenie / obserwacja przyrodnicza;
 • lekcja w terenie / zajęcia terenowe / wycieczka przyrodnicza;
 • zajęcia/warsztaty na wybrany temat z zakresu ochrony środowiska;
 • gazetki z zakresu ochrony środowiska;
 • szkolna wystawa ekologiczna;
 • impreza szkolna lub wydarzenie o tematyce ekologicznej;
 • akcja ekologiczna;
 • ulotka/broszura/komiks dla pozostałych uczniów z zakresu zmian nawyków w życiu codziennym dla dobra przyrody;
 • szkolny konkurs z zakresu ekologii/ochrony środowiska;
 • trzy strony do e-booka, które zwiększą wiedzę uczniów na temat Niebezpieczeństwa i zagrożenia dla przyrody w XXI wieku.

Tematyka lekcji, warsztatów, imprez czy akcji nie została narzucona z góry, bo w zależności od wieku grupy projektowej podejmowana tematyka może być różna i dostosowana do wieku dzieci i młodzieży.

W ramach projektu przygotowana została strona na FB, na której zamieszczane są relacje uczniów i nauczycieli z realizacji poszczególnych etapów projektu. Dla nauczycieli realizujących projekt przygotowana została również grupa na FB, będąca miejscem do wzajemnego inspirowania się, wymiany doświadczeń oraz wzajemnej pomocy.

Nasza Szkoła przystąpiła po raz pierwszy do realizacji projektu w roku szkolnym 2020/2021.

Placówka uzyskała tytuł "Eko-Szkoła 2021", natomiast tytuł "Promotor ekologii 2021" uzyskały Panie: Anna Lewandowska-Czarnecka, Anita Wesołowska i Natalia Wiśniewska-Jaworska.

Placówka uzyskała tytuł "Eko-Szkoła 2022", natomiast tytuł "Promotor ekologii 2022" uzyskały Panie: Anna Lewandowska-Czarnecka, Natalia Wiśniewska-Jaworska i Anna Aleksandrowicz.

Eko-szkoła

Eko-szkoła