banner

Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia to projekt, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską, w okresie od 01.11.2019r. do 30.11.2023r.

Projekt zakłada wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły, który zawiera metody i działania według określonych standardów dostępności, zapewniających kompleksowość i łączenie rozwiązań architektonicznych, technicznych, organizacyjnych i świadomościowych w odpowiedzi na rzeczywiste problemy i możliwości szkoły, w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizowany projekt opiera się na wielu wartościach i zasadach, które przekrojowo pojawiają się we wszystkich obszarach. W centrum prowadzonych działań jest uczeń, jego potencjał i indywidualne potrzeby, prawo do równego traktowania i włączenia w społeczność.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.

W Gminie Grudziądz do realizacji projektu przystąpiły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sztynwagu, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim.

Nasza Szkoła otrzymała w 2021r. grant w wysokości ....

W ramach realizacji projektu przeprowadzonych zostało szereg działań likwidujących bariery z zakresu dostępności. Remont toalet i podłóg, zakup mebli i wyposażenia, w tym wyposażenia sal terapeutycznych, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli, to tylko niektóre z inicjatyw realizowanych w ramach podjętych zadań.