banner

Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać", realizowany od 2014r. w formie zajęć sportowych dla uczniów w ramach działania "Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży" finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I-III w całej Polsce. Zakłada systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. W ramach Programu organizowane są zajęcia dla grup liczących nie więcej niż 15 osób w wymiarze 20 jednostek lekcyjnych z częstotliwości 1-2 razy w tygodniu.

Główne cele programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży;
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania;
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy;
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych;
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie);
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni;
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Nasza Szkoła przystąpiła do programu jesienią 2019r. Również w kolejnych latach uczniowie korzystali z Programu, uczestnicząc w zajęciach na basenie w Grudziądzu.