Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

Udział w programach, projektach, akcjach i konkursach

Szkoła w Wałdowie Szlacheckim od wielu lat uczestniczy w różnych programach, projektach, akcjach i konkursach, ogłaszanych przez czynniki zewnętrzne, ale też inicjuje takie działania samodzielnie, zarówno na poziomie ogólnoszkolnym, jak i grupowym czy klasowym.

Poniżej znajdują się informacje o wybranych przedsięwzięciach, w których Szkoła brała udział.

We wrześniu 2019r. Szkoła włączyła się do akcji charytatywnej Polska w plecaku, zainicjowanej przez Fundację Przy-Stań.

Akcja polegała na zbieraniu książek, przyborów szkolnych i plecaków, które pomogły zorganizować wyprawkę szkolną dla polskich dzieci na Litwie.

W naszej Szkole uzbierano sporo darów, które wypełniły po brzegi auto transportowe.

W drugiej połowie 2018r. Szkoła przystąpiła po raz pierwszy do akcji ekologicznej "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci", odbywającej się w ramach programu Szkole pomagamy i świat oczyszczamy, zainicjowanego przez Green Office Ecologic Sp. z o.o.

Akcja, prowadzona w trybie ciągłym, w systemie semestralnym od 2015r., to projekt edukacyjno - ekologiczny, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W 2018r. uzbierano ponad 3 tony elektrośmieci, za co Szkoła otrzymała karton papieru i pisaków do tablic.

W kolejnym roku uczniowie i mieszkańcy również przystąpili do akcji.

Segregacja na piątkę! to kampania edukacyjna, przeprowadzona w październiku 2018r. przez Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Grudziądz. Kampania przewidywała prelekcje dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów dla uczniów, poradniki, konkursy.

W ramach projektu 22 października 2018r. w Szkole odbyły się prezentacje dla przedszkolaków oraz uczniów wszystkich klas, dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, recyklingu i sposobów na bycie bardziej ekologicznym. Prezentacje przeprowadzili przedstawiciele Fundacji Większe Mniejsze (FB). W ramach kampanii dzieci i młodzież otrzymali ciekawe materiały edukacyjne, a ponadto Gmina przewidziała wyposażenie placówek oświatowych w postaci ściennych zgniatarek do opakowań.

Ogłoszono też konkursy plastyczne o tematyce odpadowej dla dzieci z klas I-III i IV-VIII, w których wzięli udział wszyscy uczniowie Szkoły. Ok. 30 prac szkolna komisja konkursowa zakwalifikowała do dalszego etapu.

Na szczeblu gminnym uczniowie naszej Szkoły uzyskali wyróżnienia:

 • klasy I-III - wyróżnienie
 • Maja Gruszewska (kl. Ia)
 • Łukasz Dmuchowski (kl. Ia)
 • klasy IV-V
 • I miejsce - Igor Piotrowski (kl. Vb)
 • II miejsce - Martyna Całka (kl. Vb)
 • III miejsce - Luiza Kawalec (kl. Va)
 • wyróżnienie - Amelia Chałubowicz (kl. IVa), Zuzanna Kleczkowska i Lena Piotrowska (kl. IVb), Marcelina Paprotna i Oliwia Wesołowska (kl. Vb)
 • klasy VI-VIII - wyróżnienie
 • Martyna Sankiewicz (kl. VIII)
 • Marika Zalewska (kl. VIII)

Wszyscy uczestniczący w konkursie otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy, a dodatkowo dla Szkoły podarowano dwie zgniatarki do butelek.

Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz to projekt, który został złożony przez Gminę Grudziądz w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 nr konkursu RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 174 545,24 zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 115 817,97, wkład własny Gminy Grudziądz w realizację projektu wynosi 58 727,27 zł.

Celem projektu jest wsparcie szkół, nauczycieli i uczniów w zakresie:

 • kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności) i umiejętności (pracy zespołowej);
 • tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
 • zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwijania kompetencji informatycznych;
 • wdrażania programów wspomagających szkołę w procesie indywidualizacji pracy;
 • z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w pracy z uczniem młodszym.

Nasza Szkoła przystąpiła do projektu w roku szkolnym 2018/2019. W ramach projektu przez dwa lata w Szkole odbywały się zajęcia w małych grupach klasowych lub międzyklasowych:

 • zajęcia rozwijające zainteresowania (komunikacyjne) - język angielski - dla uczniów klas IV, V, VI, VII (grupy 3-osobowe);
 • zajęcia wyrównawcze - język angielski - dla uczniów klas V, VI, VII (grupy 3-osobowe);
 • zajęcia rozwijające zainteresowania (komunikacyjne) - język niemiecki - dla uczniów klas VII-VIII (grupa 4-osobowa);
 • zajęcia wyrównawcze - język niemiecki - dla uczniów klas VII, VIII (grupy 3-osobowe);
 • zajęcia rozwijające zainteresowania - matematyka - dla uczniów klas V, VI, VII (grupy 4-6-osobowe);
 • zajęcia wyrównawcze - matematyka - dla uczniów klas IV, V, VI, VII (grupy 5-8-osobowe);
 • zajęcia rozwijające zainteresowania - "Poznaję przyrodę przez jej badanie" - dla uczniów klas VI-VIII (grupa 6-osobowa);
 • zajęcia logopedyczne dla uczniów klas IV-VI (2 grupy 3-osobowe);
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów klas I-III (2 grupy 3-osobowe);
 • zajęcia socjoterapeutyczne (grupa 5-osobowa);
 • zajęcia warsztatowe psychoedukacyjne (grupa 6-osobowa).

W 2018r. Szkoła przystąpiła do programu Laboratoria szkolne, polegającym na dofinansowaniu zakupu do szkół podstawowych pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka).

W ramach programu szkolna pracownia przyrodnicza "wzbogaciła się" o:

 • mikroskop cyfrowy, kamerę - mikroskop;
 • zestawy preparatów mikroskopowych - grzyby, tkanki ssaków, rośliny jadalne, pełzające stworzenia, skrzydła owadów, krople wody, bakterie, próbki gleby, tkanki ludzkie;
 • okazy owadów zatopione w tworzywie;
 • model ryby preparowanej;
 • zestawy i kolekcje skał i minerałów;
 • model układu słonecznego;
 • globus fizyczny;
 • plansze - krajobrazy świata;
 • mapa ścienna Polski;
 • kompas;
 • modele tułowia ludzkiego, szkieletu człowieka, czaszki, uzębienia, serca, ucha;
 • programy multimedialne - układ oddechowy, szkielet człowieka, układ nerwowy, narządy zmysłów, układ trawienny i zdrowe odżywianie;
 • filmy przyrodnicze na płytach;
 • gra edukacyjna "Było sobie życie".

Program Edukacji Kulturalnej jest projektem realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu dla uczniów klas piątych szkół wiejskich oraz szkół podstawowych z małych miejscowości. Tematy zajęć nawiązują do treści programu nauczania, znacząco uzupełniając je i poszerzając.

W 2018r. miała miejsce XXVI edycja programu. W zajęciach uczestniczyło 137 uczniów ze szkół podstawowych w Wałdowie Szlacheckim, Ciechocinie, Łążynie II, Skępem, Skrwilnie i Okalewie.

Zajęcia zrealizowane w 2018r. przez WOAK:

 • warsztaty teatralne "Moje drogi"; prowadząca: Agnieszka Zakrzewska - 5 spotkań;
 • warsztaty muzyczne "Emisja głosu. Dźwiękowa barwa emocji"; prowadzący Erwin Regosz - 2 spotkania;
 • warsztaty fotograficzne "Fotografia to malowanie światłem"; prowadzący Stanisław Jasiński - 2 spotkania;
 • warsztaty plastyczne "H (hałas) czy CH(chaos)" i "Piksel Book"; prowadzące: Paulina Broma, Monika Balcerak, Maja Figurska i Zuzanna Wróblewska - 2 spotkania;
 • warsztaty filmowe "Film. Od pomysłu do realizacji"; prowadzący Karolina Fordońska - 2 spotkania.

Zajęcia zrealizowane w 2018r. przez współorganizatorów:

 • warsztaty muzyczne "W głosie siła" - Toruńska Orkiestra Symfoniczna;
 • warsztaty dawnych zabaw dziecięcych i tworzenia zabawek "Ene, due, rike, fake" - Muzeum Etnograficzne w Toruniu;
 • warsztaty "Kopernik znany i nieznany" - Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Zajęcia odbywały się co dwa tygodnie. 1 marca 2018r. uczniowie klasy V SP uczestniczyli w pierwszych zajęciach. Program zakończył się uroczystym podsumowaniem 13 czerwca 2018r. w Młynie Wiedzy w Toruniu.

Dla Niepodległej - wewnątrzszkolny program poświęcony 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości - realizowany był w Szkole w 2018r.:

 • 14.XII.2017 - odbył się Mikołajkowy Konkurs Czytelniczy pn. "A to historia!";
 • 25.I.2018 - odbył się szkolny etap corocznego Gminnego Konkursu Recytatorsko - Plastycznego - konkurs recytatorski "Piękna nasza Polska cała" oraz konkurs plastyczny "Moja Mała Ojczyzna na znaczku pocztowym";
 • 5-7.III.2018 - odbyła się wycieczka do Oświęcimia w celu zwiedzania Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz - Birkenau, terenu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady;
 • 27.IV.2018 - z okazji nadchodzących świąt patriotycznych - Święta Pracy, Dnia Flagi i Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - uczniowie klasy II G zorganizowali spotkanie-konkurs dla klas V-VII SP i III G pt. "Kocham Cię Polsko"; uwieńczeniem wspaniałej zabawy było pamiątkowe zdjęcie w barwach narodowych;
 • 15.V.2018 - w GOK w Małym Rudniku odbyło się spotkanie z Panią Sylwią Winnik, autorką książki "Dziewczęta z Auschwitz";
 • 22.V.2018 - odbyła się prezentacja międzyklasowego konkursu "Żywy Obraz", polegającego na przygotowaniu przez każdą klasę "żywego obrazu" na podstawie wybranego dzieła polskiego malarza; oglądaniu "obrazów" przez powołane jury i przedstawicieli poszczególnych klas towarzyszyła prezentacja sylwetki malarza;
 • 28-29.IX.2018 - odbyła się wycieczka do Warszawy pod hasłem "Drogi ku Niepodległej", w programie której znalazło się:
 • zwiedzanie Niepokalanowa jako miejsca pracy i posługi kapłańskiej Ojca Maksymiliana Kolbe,
 • wizyta na wojskowych Powązkach, zwiedzanie miejsc i mogił związanych z walką o niepodległość, poznanie historii założenia cmentarza, złożenie kwiatów na grobie Patrona Szkoły;
 • spotkanie z Panem Witoldem Broniewskim - Synem Patrona Szkoły;
 • spotkanie z "Dziewczętami z Auschwitz" - bohaterkami książki P. Sylwii Winnik,
 • spacer po Starym Mieście w poszukiwaniu śladów Józefa Piłsudskiego i miejsc związanych z rokiem 1918,
 • zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP, zwłaszcza w kontekście roli pieniądza, rozwoju ekonomii i bankowości w okresie II Rzeczypospolitej;
 • 12.X.2018 - odbyła się prezentacja inscenizacji teatralnej "Dla Niepodległej" podczas uroczystości otwarcia nowego segmentu Szkoły;
 • 08.XI.2018 - odbyła się "Potańcówka Niepodległościowa" dla uczniów;
 • 09.XI.2018 - odbyły się obchody Święta Niepodległości:
 • apel okolicznościowy dla uczniów klas I-III SP,
 • godz. 11:11 - odśpiewanie Hymnu Polski przez uczniów klas IV-VIII i III G,
 • prezentacja inscenizacji teatralnej "Dla Niepodległej",
 • pogadanka historyczna,
 • rozstrzygnięcie konkursu na klasową gazetkę patriotyczną,
 • spotkanie uczniów z wychowawcami, śpiewanie pieśni patriotycznych;
 • 6.XII.2018 - odbył się Mikołajkowy Konkurs Czytelniczy pn. "Polskie miasta w literaturze".

Gramy dla Marcela - akcja zainicjowana w 2017r. przez uczniów klasy III G wraz z wychowawcą, Panem Piotrem Dulczewskim - to publiczna zbiórka funduszy na leczenie dla ucznia naszej Szkoły - Marcela z klasy III G.

W miesiącach jesiennych, przez kilka tygodni cała Szkoła angażowała się w organizację słodkich kawiarenek w czasie przerw szkolnych, a na godzinach wychowawczych powstawały prześliczne bombki, choineczki i inne fanty na przygotowywaną loterię. Komitet społeczny, który zawiązał się na tę okazję, spotykał się systematycznie i omawiał kolejne szczegóły całego przedsięwzięcia. Panie ze Stowarzyszenia "Q Przyszłości" sprzedawały świąteczne pierniczki własnego wypieku. Spływały coraz to nowe przedmioty, przeznaczone na aukcję. 10 grudnia 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Rudniku odbył się koncert, aukcja i loteria.

Nie tylko organizatorzy całego projektu czy występujący artyści, ale zwłaszcza Ci, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w spotkaniu, przyczynili się do wspólnego sukcesu, jakim jest efekt finalny, czyli zebrana kwota w wysokości 18.700 PLN

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji zadań programu w roku szkolnym 2017/2018:

 • X.2017 - trwał szkolny konkurs czytelniczy pn. "Czytam... czytam... czytam...", polegający na przeczytaniu jak największej liczby książek;
 • XI.2017 - zakupiono 407 egzemplarzy książek oraz 6 egzemplarzy materiałów multimedialnych o łącznej wartości 8100,00 PLN;
 • XI-XII.2017 - odbyły się trzy kiermasze książek (w Szkole i GOK w Małym Rudniku);
 • XI-XII.2017 - we wszystkich oddziałach realizowane były projekty edukacyjne związane z czytelnictwem, których celem było rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych, upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci, bliższe zapoznanie uczniów z dotychczasowym i nowo zakupionym księgozbiorem biblioteki szkolnej oraz wdrażanie do systematycznego wypożyczania książek z biblioteki; każda grupa realizująca projekt na zakończenie napisała krótkie sprawozdanie dla biblioteki szkolnej oraz przedstawiła wyniki swojej pracy (online lub rzeczowo):
 • klasy II-III SP

  Biblioteka szkolna przygotowała wystawkę książek o tematyce "zwierzęcej". Uczniowie mogli zapoznać się z nimi i wybrać dla siebie książkę do przeczytania. Dzieci przez cały miesiąc czytały wypożyczone książki, w czasie zajęć lekcyjnych przedstawiały ich recenzje i czytały fragmenty, zachęcając innych do czytania.

  Na zakończenie każde dziecko wykonało ilustrację do przeczytanej książki oraz napisało krótką notatkę. Z tych materiałów powstały klasowe albumy przeczytanych książek, przekazane bibliotece szkolnej.

 • klasy IVa i IVb SP

  Uczniowie klas IV-tych SP uczestniczyli w projekcie czytelniczym, którego końcowym etapem był konkurs międzyklasowy pn. "Zgadnij, z jakiej jestem książki".

  Materiałem do konkursu były lektury szkolne - zarówno z poprzednich lat, jak i aktualne. W każdej klasie uczniowie podzielili się na zespoły, których członkowie czytali wybrane pozycje z podanego zakresu tytułów książek. Każdy zespół miał za zadanie przygotować pytania i zadania konkursowe dla pozostałych grup.

  Konkurs odbył się 14 grudnia 2017r. W ramach konkursu uczniowie rozwiązywali krzyżówki, rebusy, grali w "koło fortuny" i kalambury. Wszyscy świetnie się bawili, jednocześnie ucząc się.

 • klasa V SP

  18 grudnia 2017r. uczniowie na lekcji wychowania fizycznego (wf) zaprezentowali efekt realizacji projektu czytelniczego. Każdy przeczytał dowolną książkę – również o tematyce sportowej - i opowiadał o niej, wykonując ćwiczenia gimnastyczne. Niektórzy przynieśli rekwizyty, które pomogły im w prezentacji książki. Przy tym projekcie uczniowie nie tylko poznali nowe książki, nauczyli się czegoś nowego, ale też doskonale się bawili.

 • klasa VI SP

  Uczniowie realizowali projekt pod nazwą "Lektury wczoraj i dziś". Przeprowadzili wywiady z nauczycielami i uczniami odnośnie lektur szkolnych, jak i książek, po które chętnie sięgają.

 • klasa VII SP

  23 listopada 2017r. odbyła się lekcja poświęcona lekturze "Stowarzyszenie Umarłych Poetów", którą przeczytali wszyscy uczniowie klasy VII SP. Ponadto większość przeczytała wybrany tomik poezji dowolnego autora.

  Zajęcia poprowadziła wychowawczyni, Pani Marlena Wiśniewska. Głównym celem zajęć było pokazanie uczniom piękna poezji, a także zobrazowanie, w jaki sposób odbywały się zebrania uczniów akademii Weltona.

  Na początku lekcji można było wyczuć tremę uczestników. Pani Marlena wytypowała jednego z uczniów do przeczytania fragmentu wybranej przez siebie poezji. Po kilku recytacjach atmosfera znacząco się rozluźniła i uczniowie chętnie zaczęli się zgłaszać do prezentacji wierszy. Niektórzy napisali własne wiersze lub recytowali fragmenty lektur wypożyczonych ze szkolnej biblioteki.

  Lekcja była przyjemna, miło było słuchać poezji w towarzystwie kolegów i koleżanek. Lekcja na pewno pomogła niektórym pokonać tremę oraz nabrać śmiałości, a przede wszystkim przekonała wielu uczniów, że poezja warta jest zainteresowania.

 • klasa II G

  W ramach projektu czytelniczego klasa II G przygotowała grę detektywistyczną, która odbyła się 14 grudnia 2017r. Inspiracją do jej przeprowadzenia stała się książka J.K.Rowling "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć", czyli podręcznik, z którego Harry Potter korzystał podczas lekcji Opieki nad Magicznymi Stworzeniami w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Historia ta dotyczy przygód fikcyjnego autora książki - Newta Scamandera i rozpoczyna się w Nowym Yorku.

  Celem gry było wzięcie udziału przez jej uczestników w niezwykłej wyprawie oraz odnalezienie fantastycznych stworzeń, które tak barwnie i szczegółowo zostały opisane na kartach książki. Gra skierowana była do przedstawicieli klas IV-VII Szkoły Podstawowej oraz II-III G.

  Na początku wszyscy uczestnicy otrzymali opisy książki. Zadaniem ich było zapamiętanie jak największej ilości informacji. Następnie udali się w "podróż" (po Szkole", podczas której na swojej drodze spotykali zwierzęta występujące w książce. Warunkiem dalszej "podróży" i zdobycia skarbu było poprawne wykonanie zadania lub udzielenie właściwej odpowiedzi na pytanie z zakresu podanych informacji.

  Na koniec gry uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 • klasa III G

  7 grudnia 2017r. klasa III G sfinalizowała udział u projekcie czytelniczym pn. "Książka - drugie życie".

  Po przeczytaniu wybranych pozycji ze szkolnej biblioteki uczniowie wcielali się w bohaterów wybranych przez siebie książek. Pozowali do zdjęć, próbując przybliżyć bohaterów lektur, ale też wymyślali hasła promujące czytelnictwo.

 • 01.XII.2017 - w Szkole odbyło się spotkanie autorskie z Panią Anną Sakowicz, autorki m.in. książki dla dzieci pt. "Leniusiołki", skierowane do uczniów klas I-III SP;
 • 14.XII.2017 - w Szkole odbył się Mikołajkowy Konkurs Czytelniczy pn. "A to historia!", tematycznie związany z przypadającymi w 2018r. obchodami 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości;
 • I.2018 - trzy uczennice wzięły udział w konkursie literackim Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek pn. "Gdybyśmy mogli zamieszkać w książce";
 • II.2018 - w Szkole odbyły się konkursy plastyczne, związane z czytelnictwem:
 • w konkursie na wykonanie zakładki do książki wzięło udział 36 uczniów z klas I-III SP,
 • w konkursie na plakat promujący książkę na ferie uczestniczyło 10 uczniów z klas IV SP - III G;
 • III.2018 - uczniowie klasy I SP realizowali projekt edukacyjny, związany z czytelnictwem;

  Po pasowaniu na czytelników szkolnej biblioteki uczniowie klasy I przez miesiąc w każdy piątek słuchali czytanych przez wychowawcę wierszy oraz wykonywali prace plastyczne odpowiednio do ich treści. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie także samodzielnie ćwiczyli umiejętność głośnego czytania ze zrozumieniem. Wśród czytanych utworów znalazły się m.in. wiersz Jana Brzechwy "Kwoka" wiersz Juliana Tuwima "Abecadło" oraz wiersz Jana Brzechwy "Żaba". Z ilustracji uczniów powstał klasowy album, przekazany bibliotece szkolnej.

 • IV-VI.2018 - w ramach akcji "Uwalniamy Książki", mającej na celu pozyskanie książek z prywatnych zasobów uczniów i ich rodziców, biblioteka szkolna została wzbogacona o prawie 200 woluminów, wśród których znalazły się przede wszystkim pozycje beletrystyczne dla dzieci i młodzieży, również lektury szkolne;
 • 15.V.2018 - w GOK w Małym Rudniku odbyło się spotkanie autorskie z Panią Sylwią Winnik, absolwentką dziennikarstwa, na co dzień współpracującą z lokalną gazetą, prowadzącą blog "Czas na książki", pomysłodawczynią i współorganizatorką Literackiego Festiwalu "Czas na Książki", autorką książki "Dziewczęta z Auschwitz";

Akcja "Uwalniamy książki" została wznowiona w roku szkolnym 2018/2019. Realizacja niektórych, zaplanowanych działań również została przeniesiona na rok szkolny 2018/2019.

Bezpieczna + - rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - stanowi kontynuację i rozszerzenie rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

Głównym celem programu Bezpieczna + jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią.

Realizowane w ramach programu działania obejmują następujące obszary:

 • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni;
 • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły;
 • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach;
 • tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji zadań programu w roku szkolnym 2017/2018:

 • IX.2017 - w ramach godzin wychowawczych odbyły się zajęcia dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach;
 • IX.2017 - zakupiono mobilne miasteczko i udostępniono go uczniom do ćwiczeń;
 • 29.IX.2017 - w grudziądzkim kinie "Helios" uczniowie klas I-III SP uczestniczyli w zajęciach profilaktyczno - wychowawczych pn. "Jestem uczestnikiem ruchu drogowego", prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Grudziądzu w ramach projektu "Akademia Bezpieczeństwa", realizowanego we współpracy Urzędu Miasta, Policji, Straży Miejskiej i MEDSAR-u w Grudziądzu;
 • IX-X.2017 - w Szkole odbyło się spotkanie uczniów Szkoły z przedstawicielami Policji pn. "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym";
 • 10.X.2017 - w grudziądzkim kinie "Helios" uczniowie klas IV-V SP uczestniczyli w zajęciach profilaktyczno - wychowawczych pn. "Bezpieczne korzystanie z Internetu" w ramach projektu "Akademia Bezpieczeństwa";
 • 12.X.2017 - w Szkole odbył się konkurs pod hasłem "Jestem bezpieczny na drodze", dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych, w każdej podzielony na różne kategorie:
 • klasy V-VII SP i II-III G - konkurs indywidualny w formie testu, dotyczący wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz konkurs klasowy - prezentacji, inscenizacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • klasy I-IV SP - konkurs indywidualny - plastyczny oraz konkurs klasowy - prezentacji, inscenizacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • 20.X.2017 - uczniowie klasy V SP wyjechali do Poznania do Skoda Autolab - Akademii Bezpiecznej Jazdy, gdzie uczestniczyli w warsztatach pozwalających poznać różnorodne sposoby unikania zagrożeń komunikacyjnych i zwiększenia bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz przeszli szkolenie dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy;
 • X.2017 - w Szkole odbyło się szkolenie pracowników Szkoły z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • X.2017 - zakupiono bezstresowy generator przyjaznych dzwonków szkolnych oraz naklejki edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy;
 • XI.2017 - w Szkole odbyło się szkolenie nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa uczniów w Internecie - cyberprzemoc;
 • XI.2017 - w GOK w Małym Rudniku odbyło się szkolenie rodziców uczniów z zakresu bezpieczeństwa dzieci w Internecie - cyberprzemoc;
 • XI-XII.2017 - w ramach godzin wychowawczych odbyły się zajęcia profilaktyczne, prowadzone przez pedagoga szkolnego, dotyczące zagrożeń płynących na skutek cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży;
 • XI-XII.2017 - w ramach zajęć EDB uczniowie klasy III G przeprowadzili dla najmłodszych lekcje pokazowe pn. "Pierwsza pomoc".

Gabinet profilaktyki zdrowotnej to program, umożliwiający dofinansowanie wyposażenia szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 1774).

W 2017r., w ramach programu, Szkoła otrzymała...

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich realizowany był w roku szkolnym 2016/2017. Organizatorem badań było Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek - Człowiekowi" - organizacja zrzeszająca ludzi dobrej woli, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych z uszkodzeniami słuchu, głosu i mowy.

Celem programu jest wczesne wykrycie u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.

Badaniami zostało objętych ... dzieci z klas I i VI naszej Szkoły.

Polsko, poniesiemy Cię dalej to projekt realizowany w 2016r. Grupę inicjatywną projektu tworzyli: Dyrektor Szkoły Krzysztof Sulerzycki, Prezes Stowarzyszenia "Q Przyszłości" w Wałdowie Szlacheckim - Pani Lila Elwertowska, nauczyciel Szkoły - Pan Wojciech Kubicki, mieszkaniec wsi - Pan Krzysztof Romański, Bartosz Mróz - harcerz.

Celem projektu było krzewienie działań patriotycznych w "Małej Ojczyźnie", obejmującej wsie Wałdowo Szlacheckie, Biały Bór i Rudę oraz nawiązanie więzi międzypokoleniowych, integracja wsi, wychowanie młodego pokolenia do wartości, wskazywanie pozytywnych wzorców, jakimi są Wielcy Polacy.

Projekt był dotowany z programu "Działaj lokalnie". Program powstał w 2000r. i jest przedsięwzięciem Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Głównym celem programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

W ramach projektu:

 • oczyszczono obelisk i teren wokół niego w miejscu pamięci w Białym Borze;
 • oznakowano miejsce martyrologii w lesie w Białym Borze;
 • odbyła się wycieczka do Warszawy, w ramach której uczniowie zwiedzili: MEN, Muzeum Powstania Warszawskiego i Powązki;
 • odbyła się lekcja historii w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego;
 • zorganizowano wieczornicę "Wielki Polak i patriota";
 • wydrukowano 50 śpiewników i przekazano je do użytku Szkole;
 • zorganizowano koncert pieśni patriotycznych w kościele parafialnym w Sarnowie;
 • zakupiono 110 flag w barwach narodowych i rozdano je mieszkańcom, aby wywieszali je w święta narodowe;
 • zorganizowano zabawę niepodległościową w Szkole.

Młody Artysta - program obejmujący letnie warsztaty teatralno - muzyczne (2016) oraz wypoczynek zimowy (2017) połączony z warsztatami muzycznymi i nauką jazdy na nartach dla członków szkolnego chóru, był realizowany dzięki wsparciu m.in. Fundacji Pierwsze Skrzypce.

W czerwcu 2016r. Fundacja wygrała konkurs na grant z programu Decydujesz, pomagamy, będącego wspólną inicjatywą Tesco oraz Fundacji Tesco Dzieciom. Celem tego działania było wsparcie i promocja zaangażowania społecznego w rozwój lokalnych społeczności.

Letnie warsztaty teatralno - muzyczne odbywały się w dniach 25-30 czerwca 2016r. w Szkole. Zostały zorganizowane dla kilkudziesięciu dzieci zainteresowanych rozwojem artystycznym i zabawą. Poprowadzili je aktorzy i muzycy Teatru "Baj Pomorski" i Teatru Impresaryjnego "Afisz" w Toruniu: Anna Chudek, Grażyna Rutkowska-Kusa, Jacek Pietruski i Krzysztof Zaremba. W programie znalazły się m.in. zajęcia z dykcji, recytacji i prawidłowej wymowy, praca nad tekstem i rolą, ćwiczenia wokalne i praca nad materiałem muzycznym, wykonywanie rekwizytów scenograficznych.

Warsztaty, oprócz rozwijania umiejętności aktorskich i muzycznych, miały za zadanie budowanie pewności siebie, motywacji, umiejętności porozumiewania się i nawiązywania kontaktów. Praca uczniów osadzona była w muzyce, zabawie i przeżywaniu pozytywnych emocji. Zajęcia sprzyjały integracji i rozwojowi interdyscyplinarnych umiejętności.

W ramach pięciodniowych zajęć uczestnicy przygotowali inscenizację kilku wierszy Jana Brzechwy, które zaprezentowali na zakończenie warsztatów zaproszonym Rodzinom i Gościom.

Dodatkowymi atrakcjami było spotkanie integracyjne przy grillu (26.06), okraszone koncertem toruńskich artystów, jednonocny biwak w Szkole (28.06), podczas którego m.in. odbyła się dyskoteka, a także wycieczka do Torunia ostatniego dnia.

Warsztaty odbyły się dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Pierwsze skrzypce, ale też pomocy materialnej Jeronimo Martins Dystrybucja z Białego Boru i STEK Sp. z o.o. Sp. k. z Grudziądza, a także wielkiemu zaangażowaniu Rodziców.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program profilaktyczny, realizowany w Szkole w miesiącach marcu i kwietniu 2016r., finansowany przez Gminę Grudziądz. Prowadzącą program była pani Grażyna Bukiert. Zajęcia programu objęły 40 godz. dydaktycznych w cyklu 10 spotkań, odbywających się w budynku Szkoły.

"Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem było wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń - to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Program, którego główne motto brzmiało "wychowywać to kochać i wymagać", uczył nie tyle "metod", co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej "Problem z Głowy", koncentrujący się na zwalczaniu wszawicy w szkołach podstawowych, prowadzony przez Omega-Pharma Poland Sp. z o. o., objęty honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, realizowany był w Szkole w roku szkolnym 2015/2016.

Celem programu Problem z Głowy, skierowanego do uczniów klas I-VI i ich rodziców, było uświadomienie rodziców, jak zapobiegać wszawicy i jak z nią postępować. Dzięki uczestnictwu w programie dzieci nauczyły się, jak postępować w sytuacjach, gdy "swędzi głowa" oraz jak być tolerancyjnym dla innych, dotkniętych tym problemem.

Szkoła otrzymała pakiet bezpłatnych materiałów edukacyjnych, opracowany przez ekspertów, wykorzystanych podczas pogadanek, prowadzonych przez pielęgniarkę szkolną.

Mały Mistrz - program realizowany w klasach I-III SP w latach 2015-2018 - finansowany był przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, koordynowany przez Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy.

Głównym założeniem projektu było przeciwdziałanie rosnącemu współczynnikowi dzieci otyłych i borykających się z wadami postawy, wynikającymi z braku ruchu.

Zadaniem programu było propagowanie aktywności fizycznej w formie zdobywania przez dzieci odznak sportowych, potwierdzających opanowanie określonych umiejętności ruchowych w poszczególnych blokach sportowych sprawności, podczas realizowanych w Szkole obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Głównymi celami było:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci,
 • poprawa sprawności fizycznej i stanu zdrowia dzieci,
 • promowanie nowych, atrakcyjnych form ruchowych,
 • zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej,
 • określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów,
 • monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III,
 • wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

W ramach programu Szkoła otrzymała sprzęt sportowy, dostosowany do wieku uczestników oraz materiały - podręcznik, legitymacje i "wlepki" poświadczające zdobycie sprawności. Jedną lekcję wychowania fizycznego prowadziły wspólnie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel wychowania fizycznego jako asystent.

Prelekcje dla przedszkolaków - Mały Naukowiec realizowane były w ramach projektu "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym" w Wydziale Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach projektu Mały Naukowiec w marcu 2015r. w Przedszkolu w Wałdowie Szlacheckim odbyły się zajęcia, polegające na pokazach, eksperymentach i warsztatach z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych oraz astronomii z czynnym udziałem dzieci. Celem zajęć było zachęcanie do odkrywania tajemnic przyrody. Podczas zajęć dzieci zobaczyły m.in. "znikającą" szklankę, jajko zasysane do butelki, piorun w kuli, dowiedziały się, jak zbudować odlotową rakietę oraz jak możliwe jest zgaszenie płomienia dźwiękiem.

Archiwum Wspomnień JP2 to konkurs ogłoszony po raz pierwszy w 2010r. Jego organizatorami są Fundacja Wspomagania Wsi oraz Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Pomysłodawcy zaprosili do udziału w tworzeniu archiwum zdjęć i archiwum historii mówionej związanych z pielgrzymkami Jana Pawła II do Polski. Celem projektu jest zebranie wspomnień, relacji od osób, które brały udział w spotkaniach z Papieżem - utrwalenie historii ludzi związanych z wizytami Papieża w Polsce, ich osobiste przeżycia, komentarze, wspomnień zarówno tych bardzo prywatnych, jak i tych wpisujących się w kontekst społeczno - polityczny tamtych czasów.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Skierowany jest do osób dorosłych, które chciałyby podzielić się swoimi wspomnieniami z pielgrzymek Papieża Jana Pawła II do Polski oraz uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych, którzy chcieliby uczestniczyć w zbieraniu relacji innych osób.

W miesiącach grudniu 2012r. i styczniu 2013r. uczniowie naszego Gimnazjum realizowali projekt na rzecz III edycji konkursu.

Grupa I miała przyjemność przeprowadzić wywiady z Księdzem Kanonikiem Jerzym Pawłowskim z Wałdowa Szlacheckiego i Panią Elżbietą Rożek z Grudziądza, zaś grupa II - z Księdzem Biskupem Jerzym Szamockim i Panem Dyrektorem Krzysztofem Sulerzyckim.

Nad realizacją projektu czuwała Pani Dorota Pawlikowska-Gralla. Pomocy technicznej udzielili: Pani Małgorzata Kowalewska i Pan Mirosław Kowalewski.

12 kwietnia 2013r. odbyły się obrady jury Konkursu. Zespół II zdobył II miejsce! Nagrodą był 4-dniowy pobyt w Warszawie z wieloma atrakcjami.

Gazeta Pomorska

18.05.2013

Młodzież z Wałdowa Szlacheckiego uwieczniła na filmie opowieści o papieżu

18 października 2013r. uczestnicy konkursu wraz z opiekunami udali się z wizytą do Księdza Biskupa Józefa Szamockiego, by podziękować za udzielenie wywiadu oraz podarować płytę z filmami konkursowymi. Po spotkaniu przespacerowali się po toruńskiej Starówce.

Program kabaretowy "To lubię" powstał w 2012r. niejako w wyniku realizacji Programu działań teatralnych "Lubimy teatr". Uczniowie, wykazujący się aktorsko, pokazali szerokie możliwości artystyczne, które pozwoliły z powodzeniem realizować cele i zadania programu. Wyzwoliło się szereg pomysłów. Efektem jednego z nich była Historia polskiego kabaretu, która zaowocowała założeniem przez uczniów klasy II Gimnazjum szkolnego kabaretu "KaWał".

Zajęcia proponowane w programie są dla dzieci przewodnikiem pomysłów na ciekawe spędzanie wolnego czasu, inspirują młodzież do skutecznej współpracy, akceptacji własnej osoby i innych ludzi w atmosferze życzliwości i sympatii, która będzie pomocna w życiu szkolnym, a w przyszłości - w życiu osobistym.

Celem głównym programu jest wdrażanie do życia z wewnętrzną potrzebą integracji społecznej w atmosferze zabawy i dobrego humoru. Cele szczegółowe to:

 • zdobywanie kompetencji emocjonalnych w kontakcie z innymi ludźmi;
 • kształcenie umiejętności interpretacji niewerbalnych sygnałów: gestykulacji, mimiki, brzmienia głosu;
 • wdrażanie do obiektywnego i przemyślanego reagowania w kontaktach z rówieśnikami;
 • wyzwalanie umiejętności emocjonalnego nastawienia się na odbiór emocji innych ludzi; empatii i sympatii;
 • umożliwienie posługiwania się w konkretnych sytuacjach charakterystycznych cech rozwojowych okresu dojrzewania: odwracalności, klasyfikacji, ustalania hierarchii ważności;
 • praktyczne ćwiczenia słownikowe, pamięci i płynności ruchu;
 • wyzwalanie kreatywności, przedsiębiorczości i społecznego zaangażowania;
 • aktywne spędzanie czasu wolnego w kontakcie z rówieśnikami;
 • możliwość zrealizowania projektu edukacyjnego zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Program autorstwa Pana Piotra Dulczewskiego realizowany jest do dnia obecnego, z uwzględnieniem zmian organizacyjnych, zachodzących w strukturze szkolnej oraz naboru chętnych uczniów.

W naszej szkole dzieci się nie nudzą to projekt na rzecz Szkoły, realizowany w roku szkolnym 2011/2012 przez Stowarzyszenie Q PRZYSZŁOŚCI, działające w Wałdowie Szlacheckim, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było wyrównywanie szans dzieci i młodzieży wiejskiej z Zespołu Szkół w Wałdowie Szlacheckim poprzez zwiększenie ich dostępu do zajęć artystycznych wspierających ich wszechstronny rozwój.

Wartość projektu: 46.510,00 zł.

W ramach projektu uczniowie mogli korzystać bezpłatnie z następujących form:

 • zajęcia koła tanecznego - 3 grupy;
 • zajęcia koła muzyczno-wokalnego - 3 grupy;
 • zajęcia teatralne z próbami w Teatrze - 1 grupa.

Ze środków pieniężnych projektu zakupiony został zestaw nagłaśniający, kamera, materiały na kostiumy do przedstawień teatralnych oraz sfinansowano wynajem sali w Teatrze i wynagrodzenia dla instruktorów.

W grudniu 2011r. uczniowie wystawili w grudziądzkim Teatrze widowisko pt. "Dziewczynka z zapałkami czyli opowieść od serca" dla mieszkańców gminy, w lutym 2012r. dla uczniów Szkoły kabaret o równości płci "W sądzie". 19 maja 2012r. w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu odbyło się widowisko pt. "Gdyby nie Ty Warszawo...", podczas którego uczestnicy wszystkich kół zaprezentowali swoje osiągnięcia.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych to program działający w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałania 1.9.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych". Realizowany był w Szkole w roku szkolnym 2011/2012.

W ramach programu odbywały się zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

Bo tak trzeba... - projekt renowacji zapomnianych cmentarzy Pomorza i Kujaw - został zainicjowany w 2007r. za sprawą dawnej wychowanki Szkoły Podstawowej w Czernikowie (woj. kuj-pom, pow. toruński), Anny Zglińskiej i grona jej przyjaciół, pod skrzydłami Czernikowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu "Czyż Nie". Gdy w gminie Czernikowo "skończyły się" cmentarze wymagające natychmiastowej pomocy, dawni wolontariusze projektu ruszyli do kolejnych miejscowości.

Takim sposobem pod szyldem projektu i pod czujnym okiem konserwatorki Marty Kaźmierczak w ramach projektu partnerskiego odnowiono m.in. cmentarz w Białym Borze. W dniach 28-29 kwietnia 2011r., pod skrzydłami Stowarzyszenia "Q Przyszłości" wraz z wolontariuszami, uczniowie i nauczyciele wycięli i wykopali samosiewy bzu na cmentarzu olęderskim w Białym Borze oraz oczyścili kamienie nagrobne z mchów i porostów. Koordynatorem projektu była absolwentka Szkoły, Aleksandra Nowicka.

KATYŃ - ocalić od zapomnienia to program stwarzający wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych. Edukacyjny i społeczny wymiar programu polega także na integracji środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych poprzez zachęcanie ich do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa.

Akcja polega na posadzeniu w przestrzeni publicznej 21.857 Dębów Pamięci. Jeden Dąb to jedno nazwisko. Uczestnicy programu zobowiązują się do opieki nad Dębem oraz upamiętnienia na terenie placówki Bohatera - ofiarę zbrodni.

Nasza Szkoła przystąpiła do programu w 2010r.

26 marca 2010r. odbyła się w Wałdowie Szlacheckim uroczystość związana z obchodami 70-tej rocznicy "Wydarzeń Katyńskich". Uroczystość rozpoczęło posadzenie "Dębu Pamięci" poświęconego płk dypl. Konstantemu Druckiemu-Lubeckiemu. Dąb został posadzony przy kaplicy w Wałdowie Szlacheckim, stanął tam również obelisk upamiętniający Postać Pułkownika oraz samo wydarzenie.

Uroczystość uświetniła swoją obecnością Córka Pułkownika - Pani Teresa Dangel, która wcześniej, w godzinach południowych, spotkała się z uczniami.

Po ceremonii posadzenia "Dębu Pamięci" odbyła się Droga Krzyżowa, której trasa powiodła do Sarnowa, do Kościoła parafialnego.

Uwieńczeniem uroczystości była Msza Św. w sarnowskim Kościele.

Zarówno Droga Krzyżowa, jak i Msza Św. ilustrowane zostały powiązanymi z tematem Zbrodni Katyńskiej pieśniami, poezją, fragmentami literatury historycznej itp.

14.03.2010 - Niedziela

14.03.2010 - Niedziela

Zaproszenie na posadzenie "dębu pamięci"

UG Grudziądz

23.03.2010

Golgota Wschodu

Gazeta Pomorska

26.03.2010

Katyńska Droga Krzyżowa

27.03.2010 - Gazeta Pomorska

27.03.2010 - Gazeta Pomorska

Katyńska Droga Krzyżowa

Fundacja Na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu

29.03.2010

Katyń - Ocalić Od Zapomnienia

16.04.2010

TVK SM w Grudziądzu

Magazyn Historyczny - Katyń...

18.04.2010 - Niedziela

18.04.2010 - Niedziela

Obchody 70. rocznicy mordu w Katyniu

Program Edukacji Kulturalnej jest projektem realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu dla uczniów klas piątych szkół wiejskich oraz szkół podstawowych z małych miejscowości. Tematy zajęć nawiązują do treści programu nauczania, znacząco uzupełniając je i poszerzając.

Celem Programu Edukacji Kulturalnej jest:

 • przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i kształtowanie postaw twórczych;
 • wzbogacenie wiedzy uczestników z zakresu teatru, muzyki, tańca, plastyki, fotografii, etnografii, sztuki i dziedzictwa kulturowego;
 • rozbudzanie w uczestnikach ciekawości świata i pasji poznawczej;
 • kształtowanie umiejętności kreowania wypowiedzi artystycznych w dziedzinach teatru, muzyki, plastyki, fotografii, etnografii, sztuki i dziedzictwa kulturowego;
 • zapoznanie z propozycjami edukacyjnymi kilku toruńskich instytucji kultury (Muzeum Etnograficznego, Muzeum Okręgowego, Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury).

14 czerwca 2010r. w Baju Pomorskim w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie XVIII edycji programu, trwającej od 10 lutego 2010r. W zajęciach wzięło udział 156 uczniów klas piątych szkół podstawowych z: Bycza, Piotrkowa Kujawskiego, Dobrego, Byczyny, Sosnówki, Wałdowa Szlacheckiego, Zbrachlina, Zawdy, Wydrzna, Klonowa, Ruża.

W programie w 2010r. znalazły się spotkania prowadzone przez:

 • Muzeum Okręgowe - gra edukacyjna "Dzieje Torunia" i warsztaty origami "Papierowy świat";
 • Muzeum Etnograficzne - "Plecionkarstwo" i "U kowala czarna robota";
 • Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka - "Chopin - inspirator wyobraźni", zajęcia plastyczne powiązane z postacią kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina;
 • Teatr Lalek "Zaczarowany Świat" - "Młodzież w teatrze życia", zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu teatru lalkowego, w tym wykonanie i animacja lalek w technice teatru fluorescencyjnego;
 • Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
 • zajęcia teatralne prowadzone przez Krystiana Wieczyńskiego "Ciało mówi" i "Jak mówisz",
 • zajęcia plastyczno - fotograficzne prowadzone przez Monikę Bojarską i Stanisława Jasińskiego pn. "Mój, twój, nasz WIZERUNEK",
 • zajęcia muzyczne prowadzone przez Erwina Regosza - "Autoprezentacja - twój dźwiękowy wizerunek",
 • zajęcia taneczne - "Plastyka ruchu" prowadzone przez Martę Zawadzką;
 • Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie - historia papiernictwa, piśmiennictwa i drukarstwa;
 • Toruńską Orkiestrę Symfoniczną - zajęcia muzyczne "Rodzina z drewna wykonana".

Wdzięczność Młodych Serc jest prestiżową nagrodą Stowarzyszenia Parafiada, przyznawaną osobom, instytucjom i organizacjom, których działanie w sposób wybitny przyczynia się do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie wychowania i kształcenia oraz szeroko pojętej opieki i asystencji w procesie wzrastania.

Konkurs powstał w ramach autorskiego projektu pn. "Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało", realizowanego przez Stowarzyszenie Parafiada. Pierwsza honorowa nagroda "Wdzięczność Młodych Serc" została przyznana w 2005r. Pozytywny odbiór zachęcił organizatorów do przeprowadzenia corocznej edycji Konkursu. Pierwsza konkursowa edycja programu "Wdzięczność Młodych Serc" odbyła się w 2008r.

14 października 2009r., podczas uroczystości szkolnej, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przedstawili nominację Pana Dyrektora Krzysztofa Sulerzyckiego do nagrody.

8 grudnia 2009r. decyzją Kapituły Nagrody "Wdzięczność Młodych Serc" Pan Dyrektor Krzysztof Sulerzycki otrzymał nagrodę w kategorii "Edukacja formalna". Wręczenie nagrody odbyło się podczas Przedświątecznego Spotkania Środowisk Edukacyjnych, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Parafiada i Zakon Ojców Pijarów w Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży w Warszawie.

9 grudnia 2009r. w Szkole odbyła się krótka uroczystość na cześć Pana Dyrektora.

Gazeta Pomorska

08.12.2009

Nagroda dla Krzysztofa Sulerzyckiego

09.12.2009 - Gazeta Pomorska

09.12.2009 - Gazeta Pomorska

Gratulacje dla Dyrektora

10.12.2009 - Gazeta Pomorska

10.12.2009 - Gazeta Pomorska

Jestem wdzięczny swoim uczniom

Letnia Akademia Sztuk Walk miała miejsce w Szkole w okresie wakacyjnym w 2007r. Zajęcia, będące atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu, odbywały się pod kierunkiem Pani Sylwii Reichel i Pana Pawła Zaremby, którzy poprowadzili je bezpłatnie.

Program działań teatralnych "Lubimy teatr" powstał w 2004r., skierowany głównie do nauczycieli języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej, ale również do nauczyciela historii, muzyki, bibliotekarzy i wychowawców. Każdy z nich włącza treści programowe do swoich planów nauczania i odpowiada za ich realizację. W określony sposób odnotowuje swoje działania w dzienniku lekcyjnym lub zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele sami decydują o wymiarze godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych elementów programu i korzystają z zaproponowanych w programie metod, technik i form nauczania, biorąc pod uwagę ich efektywność w konkretnej sytuacji dydaktycznej.

Program w opracowaniu został podzielony na trzy etapy edukacyjne:

 • "Co to jest teatr?" - treści programowe na poziomie I etapu edukacyjnego są realizowane nie tylko w ramach ogólnej edukacji wczesnoszkolnej, ale również w trakcie zajęć pozalekcyjnych koła teatralnego dla najmłodszych; uczniowie klasy II SP mają corocznie okazję przygotować przedstawienie pod kierunkiem gimnazjalistów; materiałem literackim do inscenizacji są bajki i baśnie;
 • "Bawimy się w teatr" - treści programu skierowane do uczniów klas IV-VI SP (podobnie w Gimnazjum) są obecne na lekcjach języka polskiego, historii i zajęć pozalekcyjnych (koła teatralnego, historycznego i Koła Przyjaciół Książki), są uwzględnione w planach nauczania poszczególnych przedmiotów oraz kół zainteresowań; materiałem literackim dla tego etapu edukacyjnego jest proza młodzieżowa (głównie wybór z lektur szkolnych);
 • "Teatr żyje w nas" - treści realizowane w Gimnazjum pojawiają się w ramach wspomnianych przedmiotów; materiałem literackim są pozycje z klasyki literatury, a także propozycje młodzieży; ponadto od 2010r. treści programowe w Gimnazjum są realizowane w postaci zajęć artystycznych o profilu teatralnym, a także w formie gimnazjalnego projektu edukacyjnego;.

Program autorstwa Pań Doroty Pawlikowskiej-Gralla i Marleny Szwaba-Wiśniewskiej realizowany jest z powodzeniem do dnia obecnego, z uwzględnieniem zmian organizacyjnych, zachodzących w strukturze szkolnej.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie