Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

Sekretarka

25 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Sekretarki/Sekretarza (ang. Secretary's Day), nazywany też Dniem Pracownika Administracyjnego (ang. Administrative Professionals' Day).

Obchody dnia pracowników wykonujących pracę sekretarzy i sekretarek mają początek w Stanach Zjednoczonych w 1952r. Ich inicjatorem było stowarzyszenie IAAP (International Association of Administrative Professionals - obecna nazwa od 1998r.), które m.in. w ten sposób chciało podkreślić wagę wykonywanej pracy przez pracowników administracyjnych oraz zwrócić uwagę na konieczność podnoszenia kwalifikacji u tych osób.

W ten sposób zapoczątkowano również budowanie rangi zawodu sekretarek i asystentek (sekretarzy i asystentów) w USA i Kanadzie, co w późniejszych latach dało efekt m.in. w postaci tworzenia kolejnych stowarzyszeń tego typu na całych świecie, m.in. EUMA (ang. European Management Assistants) w krajach Europy.

Początkowo święto obchodzono 4 czerwca, jednak w 1955r. zmienioną datę na środę przypadającą w ostatnim pełnym tygodniu kwietnia. W krajach zachodniej Europy, USA, Kanadzie, Australii i innych z tej okazji organizowane są m.in. różnego rodzaju uroczystości dla pracowników administracji biurowej. Obchody trwają nawet tydzień, biorą w nich udział tysiące pracowników biurowych. W kalendarzu świąt zawodowych ustalono jeden stały dzień obchodów na 25 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Sekretarki.

W Polsce istnieje Filia Europejskiego Stowarzyszenia Sekretarek i Asystentek (ang. European Management Assistants, EUMA), organizacji zreszającej sekretarki i asystentki z 25 krajów Europy, założonej w 1974r., która swoje zawodowe święto organizuje 25 stycznia pod nazwą Dzień Sekretarki i Asystentki, niemniej polskie sekretarki obchodzą je również w kwietniu wspólnie z sekretarkami na całym świecie.

SEKRETARKA

Sekretarka jest pracownikiem, który pomaga swojemu przełożonemu/przełożonej w sprawach administracyjnych, w korespondencji, w sporządzaniu notatek, umawianiu spotkań, opiece nad gośćmi, pośredniczy w kontaktach między szefem i personelem oraz między szefem i interesantami, nadzoruje zgodnie z ustalonym harmonogramem przebieg dnia pracy, a także zajmuje się innymi czynnościami pomocniczymi.

Idealne sekretarki cechuje miłe usposobienie, komunikatywność, uczciwość, sprawiedliwość, sumienność, zaradność, kompetencja, dobra organizacja pracy, a także opanowanie i odporność na stres. Nieoceniona w tym zawodzie jest dobra pamięć i umiejętność pracy w bardzo szybkim tempie i przerzucania się z jednej czynności na drugą. W pracy sekretarka zobowiązana jest - jak każdy inny pracownik - do przestrzegania regulaminu pracy, przepisów bhp i p-poż oraz przepisów o odpowiedzialności materialnej.

Większość pracy sekretarka wykonuje siedząc, stąd po kilku latach może narzekać na schorzenia kręgosłupa. W pracy sekretarki bardzo ważne są dobry wzrok i słuch, dlatego poważne wady tych zmysłów, podobnie jak poważne wady wymowy, są przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu.

W Polsce umiejętności potrzebne do pracy w zawodzie sekretarki można zdobyć w szkołach policealnych lub na specjalistycznych kursach. Trwają one od kilku do kilkunastu miesięcy. Osoby uczestniczące w nich zdobywają podstawową wiedzę na temat ekonomii i organizacji formy, organizacji pracy biurowej i funkcjonowania sekretariatu, etyki i etykiety zawodu, zaznajamiane są z podstawami psychologii i socjologii pracy i elementami prawa pracy, a także nabywają konkretne umiejętności z zakresu obsługi urządzeń biurowych (komputer, fax, kserokopiarka, skaner).

Dzięki bliskiej współpracy często z najważniejszą osobą w danej firmie sekretarka jest osobą bardzo dobrze poinformowaną, stąd też winny ją również cechować dyskrecja i lojalność. Sekretarka zobowiązana jest do przestrzegania tajemnicy służbowej. Zresztą - słowo "sekretarka" pochodzi od łacińskiego słowa secretum - tajemnica oraz secretarius - ten, któremu powierza się tajemnice.

W zależności od miejsca pracy zakres czynności sekretarki różni się. Inne zadania stoją przed sekretarką w przedsiębiorstwie, inne przed sekretarką w urzędzie, jeszcze inne przed sekretarką szkolną.

Sekretarka szkolna jest pracownikiem administracyjnym (niepedagogicznym), bezpośrednio podległym dyrektorowi szkoły.

W zakres obowiązków sekretarki szkolnej wchodzą:

(Źródła: m.in. Portal dla sekretarek, Forum OSKKO)

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie